Практика

Практика, як елемент навчального процесу, проводиться з метою оволодіння студентами сучасними методами, формами організації та знаряддями праці в галузі їх майбутньої професії, формування у них на базі одержаних в інституті знань, професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових і виробничих умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання, вести наукові дослідження та творчо застосовувати отримані знання в практичній діяльності, а також з метою збору матеріалів для виконання магістерської, випускової роботи та складання державного іспиту зі спеціальності.

Практика є невід’ємною і важливою складовою частиною всієї системи підготовки висококваліфікованих фахівців в інституті, яка формує на виході компетентного фахівця є практична підготовка студентів.

Організація та проведення практики студентів ЕТІ ім. Роберта Ельворті здійснюється на основі:

Положення про проведення практики студентів вищих закладів освіти України: Наказ Міністерства освіти і науки України № 93 від 8 квітня 1993 року;

Положення про організацію освітнього процесу в Економіко-технологічному інституту імені Роберта Ельворті;

Положення про організацію і проведення практики студентів Економіко-технологічному інституту імені Роберта Ельворті;

Програм практики відповідних спеціальностей та напрямів підготовки.

Всі види практик забезпечені відповідними нормативними та методичними матеріалами, які розроблені за концепцією, що відбиває реалії розвитку освіти і її орієнтування на соціально-особистісні і професійні компетенції, вимоги роботодавців до випускників, насамперед підвищені у практичній підготовці.

В концепції конкретизовано практикування не абстрактно зі спеціальністю, а з навчальними дисциплінами, які передують практиці. Йдеться про конкретні функції, види робіт (аналітичні, експертні оцінки, управлінські рішення, прогнози, прожекти макро- і мікрорівня, регіонального, національного масштабу, які належать виконувати студенту за місцем праці.

Для інституту успішна практична підготовка студентів, їх професійна адаптація під час проведення виробничої практики є запорукою високої конкурентоздатності випускників на ринку праці і як наслідок затребуваність відповідних освітніх послуг.


Документи з організації практики

Щоденник

Направлення

Договір

 

Графік проходження практики

Студенти денної форми навчання 2021-2022 н.р.

 

Підприємства-бази практики

Реєстр договорів про співпрацю з роботодавцями і організацію практики студентів

 

Договір про відкриття кафедри Прикладної механіки на підприємстві АТ Гідросила