ОП "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

 

 

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: БАКАЛАВР

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

 

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ПРО ОП "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПРО ОП "Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок"

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Освітня програма відповідно до місії і стратегії розвитку інституту спрямована на підготовку висококваліфікованих та конкурентоспроможних фахівців за першим (бакалаврським) рівнем на основі здобуття ґрунтовних теоретичних знань у сфері фінансів, банківської справи та страхування, набуття навичок формування системного підходу до управління фінансами суб’єктів господарювання, практичного уміння вирішувати складні спеціалізовані та управлінські задачі щодо фінансування стратегії їх розвитку, розв’язувати прикладні проблеми у сфері професійної діяльності на засадах оволодіння системою компетентностей, що дасть змогу використати знання та вміння в професійному просторі.

ОСОБЛИВОСТІ ОПП:

 • Реалізації особистісного потенціалу студента для забезпечення розвитку креативних та творчих здібностей з високими загальнолюдськими цінностями;

 • Підготовка компетентних фахівців, спроможних задовольняти потреби суспільства на національному та міжнародному ринках праці для забезпечення їх конкурентоспроможності

 • Особливу увагу в процесі навчання приділено академічній доброчесності здобувачів освіти в ЕТІ ім. Р. Ельворті

 • Проходження практики (ознайомча; навчальна (аналітична); виробнича) на базі підприємств, організацій різних форми власності, а також в державних установах;

 • Викладацький склад з практичним досвідом роботи;

 • Лекції та майстер-класи від фахівців-практиків у сфері фінансів, обліку та бізнес-аналітики;

ЗДОБУВАЧ ОСВІТИ СПРОМОЖНИЙ БУДЕ:

 • здійснювати фінансовий і банківський контроль за обігом грошових коштів, цінних паперів та забезпеченням фінансової стабільності підприємства;

 • аналізувати стан фінансової і господарської діяльності підприємства;

 • брати участь у розробці інвестиційних програм, визначенні напрямів витрачання коштів, забезпеченні поточного фінансування;

 • здійснювати взаємодію з різними структурами фінансового, страхового, фондового ринку;

 • розуміти різні аспекти фінансової, кредитної, податкової діяльності;

 • використовувати професійну аргументацію для донесення інформації, ідей, проблем та способів їх вирішення до фахівців і нефахівців у фінансовій сфері діяльності.

 МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАІШТУВАННЯ:

 • у фінансовому секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів банківських установ, страхових компаній, інвестиційних фондів, мікрофінансових організацій, представництва міжнародних фінансових організацій;

 • у корпоративному секторі на посадах фінансових директорів, головних бухгалтерів, керівників та спеціалістів фінансових і економічних підрозділів, фінансових аналітиків, аудиторів та бухгалтерів, економістів;

 • у державному секторі на посадах керівників та спеціалістів різних відділів у Національному банку України, Державній податковій службі, Державній аудиторській службі, Державній казначейській службі, Державній митній службі, Пенсійному фонді та інших позабюджетних фондах, а також районних та обласних державних адміністрацій, органах місцевого самоврядування).

 ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:

Бізнес-інформатика, Фінанси, Гроші та кредит, Менеджмент, Маркетинг, Бухгалтерський облік, Бізнес-планування, Економіка підприємства, Фінанси підприємств, Фінансовий облік, Управлінський облік, Податкова система, Фондовий ринок, Страхування, Інвестування, Банківська система, Бюджетна система, Фінансовий ринок, Інформаційна система та технології у фінансових установах та інші дисципліни профспрямування (посилання на перелік компонентів ОП: https://eti.edu.ua/)

 

  

Перелік компонентів освітньо-професійної програми БАКАЛАВР

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

  

№ п/п

 

Перший рік

Кредити ЄКТС

 

Семестр

Форма підсумкового

контролю

ПЕРШИЙ РІК

1

Українська мова (за професійним спрямуванням)

3

 

 

 

 

1

залік

2

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат.

статистика)

4,5

екзамен

3

Інформатика

4

залік

4

Іноземна мова

5

залік

5

Правознавство

4

екзамен

6

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

5

екзамен

7

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний

захист)

3

екзамен

8

Ознайомча практика

1,5

захист

1

Вища математика (вища мат-ка, теорія ймовірності і мат. статистика)

4

 

 

2

екзамен

2

Інформатика

4

залік

3

Іноземна мова

5

залік

4

Економікс (Політична економіка, Мікроекономіка)

6

екзамен

5

Зв’язки з громадкістю

4

екзамен

6

Основи підприємництва

4

залік

7

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ДРУГИЙ РІК

1

Іноземна мова

5

 

 

3

залік

2

Економікс (Макроекономіка)

5

екзамен

3

Економікс (Мікроекономіка курсова робота)

2

захист

4

Статистика

4

екзамен

5

Бізнес-інформатика

3

залік

6

Міжнародна економіка

4

екзамен

7

Бізнес планування

4

залік

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

1

Іноземна мова

4

 

 

4

екзамен

2

Бізнес-інформатика

3

залік

3

Економіка підприємства

4

екзамен

4

Менеджмент

4

екзамен

5

Фінанси І

4

залік

6

Бухгалтерський облік

4

екзамен

7

Маркетинг

4

екзамен

8

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку А

3

залік

ТРЕТІЙ РІК

1

Бізнес-інформатика

3

 

 

 

 

 

 

5

екзамен

2

Фінанси ІІ

5

екзамен

3

Фінанси (курсова робота)

2

захист

4

Економічний аналіз

4

екзамен

5

Податкова система

4

екзамен

6

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Дисципліна з блоку В

3

залік

7

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

5

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 1

4

залік

1

Фінанси підприємства

4

 

6

екзамен

2

Банківська система

4

екзамен

3

Гроші та кредит

3

екзамен

4

Виробнича практика І

3

захист

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

 

 

6

залік

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 2

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 3

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 4

4

залік

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

1

Страхування

4

 

 

 

 

7

екзамен

2

Інвестування

4

екзамен

3

Фінансовий ринок

3

екзамен

3

Бюджетна система

4

екзамен

4

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

залік

5

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 5

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 6

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 7

4

залік

1

Фінансовий аналіз

6

 

 

 

 

 

8

екзамен

2

Фінансовий аналіз (курсова робота)

3

захист

3

Виробнича практика ІІ

3

захист

4

Атестація

3

екзамен

5

Вибіркова компонента з SOFT SKILLS

Ділова іноземна мова

4

екзамен

6

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 8

4

залік

7

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 9

4

залік

8

Вибіркові компоненти професійної підготовки

Дисципліна 10

4

залік

 

Перелік вибіркових компонентів «Soft skills» освітньо-професійної програми

БАКАЛАВР

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

№ п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

 

Семестр

Форма

підсумкового контролю

ПЕРШИЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна з блоку А

Історія та культура України

 

3

 

2

 

залік

Історія економіки та економічної думки

Майстерність ділового спілкування і

публічних виступів (риторика)

Етика і естетика

ДРУГИЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна блоку А

Соціологія

 

 

3

 

 

3

 

 

залік

Філософія

Політологія

Акторська майстерність

 

 

Дисципліна з блоку А

Конфліктологія

 

 

3

 

 

4

 

 

залік

Теорія і практика ведення переговорів

Психологія

Гендерні студії

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички «Soft skills»

ТРЕТІЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна з блоку

В

Інтелектуальна власність

 

3

 

5

 

залік

Трудове законодавство

Господарське законодавство

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

4

5

залік

Ділова іноземна мова

3

6

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

За вибором ВНЗ

 

Дисципліна

Ділова іноземна мова

3

7

залік

Ділова іноземна мова

3

8

екзамен

 

            Перелік вибіркових компонентів професійної підготовки           

 освітньо-професійної програми

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК

№ п/п

Перший рік

Кредити ЄКТС

 

Семестр

Форма підсумкового

контролю

ТРЕРТІЙ РІК

Вибрати 1 навчальну дисципліну із запропонованого переліку

Дисципліна1

Ціноутворення

 

4

 

5

 

залік

Фінансовий маркетинг

Економіка аграрних підприємств

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

Вибрати 3 навчальні дисципліни із запропонованого переліку

 

 

Дисципліна 2

Дисципліна 3

Дисципліна 4

Фінансова система зарубіжних країн

 

 

 

4

 

 

 

6

 

 

 

залік

Управлінський облік

Менеджмент якості

Фінансовий ринок

Методи прийняття управлінських рішень

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

ЧЕТВЕРТИЙ РІК

Вибрати 3 навчальні дисципліни із запропонованого переліку

 

 

 

 

 

Дисципліна 5

Дисципліна 6

Дисципліна 7

Інформаційні системи та технології в

фінансових організаціях

 

 

 

 

4

 

 

 

 

7

 

 

 

 

залік

Ринок цінних паперів

Державне управління та регулювання

економіки

Центральний банк та грошово-кредитна

політика

Банківські операції

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

 

 

Дисципліна 8 Дисципліна9 Дисципліна 10

Корпоративні фінанси

 

 

 

4

 

 

 

8

 

 

 

залік

Фінансовий контролінг та управління

фінансовими ризиками

Фінансова діяльність суб’єктів

господарювання

Аналіз банківської діяльності

Ринок страхових послуг

Дисципліна з іншої ОП, яка формує

професійні навички підготовки

 

 

 

 

 

+

Вам зателефонувати?

Будь ласка, залиште свій номер телефону та ми проконсультуємо Вас з будь-якого питання!