ОСВІТНЯ ПРОГРАМА "Фінанси, облік та бізнес-аналітика"

ТЕРМІН НАВЧАННЯ: 3 РОКИ 10 МІСЯЦІВ

СТУПІНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ: БАКАЛАВР

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 072 «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА, СТРАХУВАННЯ ТА ФОНДОВИЙ РИНОК»

ОСВІТНЯ КВАЛІФІКАЦІЯ: БАКАЛАВР ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ ЗА СПЕЦІАЛІЗАЦІЄЮ

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ: ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА

 

 

ЗАВАНТАЖИТИ ДОКУМЕНТ ПРО ОП "ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА"

ЗАВАНТАЖИТИ ПРЕЗЕНТАЦІЮ ПРО ОП "ФІНАНСИ, ОБЛІК ТА БІЗНЕС-АНАЛІТИКА"

 

 

МЕТА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ
Підготовка конкурентоспроможного фахівця у сфері фінансів, обліку та бізнес-аналітики з аналітичними та
організаційними навичками, спроможного розв'язувати практичні завдання, здійснювати ґрунтовий фінансовий аналіз та
облік, застосовувати методику бізнес-аналітики для побудови ефективних та раціональних рішень суб’єктами
господарювання, в умовах цифрових трансформацій ринкового середовища.


ОСОБЛИВОСТІ ОПП:
- Освітня програма спрямована на підготовку фахівця-практика здатного якісно працювати у фінансовій сфері,
здійснювати комплексний облік та аналіз фінансовий результатів, бізнес-процесів застосовуючи прогресивні
технології та моделі у всіх секторах фінансів та бізнесу;
- Оволодіння сучасними інформаційними системами і технологіями професійного спрямування, такі як:
- Basecamp, ClickUp, Microsoft Project, Smartsheet, Wrike, Clarizen і Workfront для ефективного управління
проектами та завданнями;
- Для розробки та впровадження вдосконалення робочого процесу за допомогою фреймворків та мов: UML,
BPMN, діаграми сутностей-зв'язків (ERD), діаграми потоків даних (DFD), діаграми плавальних доріжок та
діаграми станів;
- Для створення інформативних та візуально привабливих звітів та презентацій за допомогою таких
інструментів візуалізації даних, як Grafana, Tableau, Power BI, QlikView, Looker, Sisense і Domo
- Проходження практики (ознайомча; навчальна (аналітична); виробнича) на базі підприємств, організацій різних
форми власності, а також в державних установах;
- Викладацький склад з практичним досвідом роботи;
- Лекції та майстер-класи від фахівців-практиків у сфері фінансів, обліку та бізнес-аналітики;
- Здобувач освіти спроможний вести бухгалтерський облік, складати фінансову, бухгалтерську та статистичну
звітність, здійснюються її аналіз на підприємствах, організаціях різних форм власності


МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ПРАЦЕВЛАІШТУВАННЯ:
- Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних та адміністративних підрозділів та інші керівники;
- Керівники або помічники керівників малих підприємств без апарату управління а також інших видів підприємств;
- Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів;
- Економісти;
- Аналітики з інвестування, кредитування, з питань фінансово-економічної безпеки;
- Страхові агенти;
- Бухгалтер;
- Дилери та брокери із заставних та фінансових операцій;
- Бізнес-аналітик в фінансових установах;
- Аналітик в аудиторській фірмі


ДИСЦИПЛІНИ (ПРЕДМЕТИ) ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ:
Бізнес-інформатика, Статистика, Фінанси, гроші та кредит, Менеджмент, Маркетинг, Бухгалтерський облік, Бізнеспланування, Економіка підприємства, Фінансова звітність та аналіз, Фінансовий облік, Управлінський облік, Бізнесаналітика, Податкова система, Фінансова звітність та аналіз, Аудит та інші дисципліни профспрямування (посилання на перелік компонентів ОП: https://eti.edu.ua)