131_Силабуси та описи дисциплін

Силабуси (обов'язкові компоненти)

Українська  мова (за професійним спрямуванням)

Хімія

Інформатика

Вища математика

Фізика

Іноземна мова         

Нарисна геометрія, інженерна та комп`ютерна графіка

Теоретичні основи теплотехніки

Теоретична механіка

Матеріалознавство та технологія конструкційних матеріалів

Опір матеріалів

Теорія механізмів і машин

Теорія механізмів і машин (КР) 

Гідравліка і гідроаеромеханіка. Гідро і пневмопривід

Безпека життєдіяльності (охорона праці, цивільний захист)

Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання

Деталі машин

Автоматизовані системи проектування (CAD, CAE)

Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент)

Різання металів (Теорія різання, Різальний інструмент) (КР)

Технологічні основи машинобудування

Експлуатація та обслуговування машин

Інформаційні технології в машинобудуванні (Mathcad, Excel)

Теорія автоматичного керування

Програмування мехатронних та роботехнічних систем (CAM)

Автоматизавані системи керування підприємством (ERP)

Екологія та охорона навколишнього середовища

Управління якістю

Економіка та організація виробництва

Ознайомча практика

Навчальна практика

Виробнича практика

Передатестаційна практика

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ, ОФОРМЛЕННЯ ТА ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 131«ПРИКЛАДНА МЕХАНІКА» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти всіх форм навчання (освітня програма «Прикладна механіка»)  


Описи (вибіркові компоненти)

1. Акторська майстерність

2. Етика і естетика

3. Філософія

4. Політологія

5. Психологія

6. Соціологія

7. Адитивні технології

8. Фізико-технічні процеси обробки

9. Гендерні студії

10. Господарське законодавство

11.Інтелектуальна власність

12. Історія економіки та економічної думки

13. Історія та культура України

14. Конфліктологія

15. Кострукторське моделювання

16. Майстерність ділового спілкування і публічних виступів

17. Теорія і практика ведення переговорів

18. Трудове законодавство