Положення Економіко-технологічного інституту імені Роберта Ельворті

1. Положення про організацію освітнього процесу в економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті

2. Положення про відрахування, переведення, поновлення;

3. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

4. Положення про планування і облік навчально-методичної, наукової та організаційної роботи;

5. Положення про академічну мобільність

6. Положення про порядок визнання результатів навчання отриманих у неформальній освіті

7. Положення про формування здобувачами індивідуальної траєкторії навчання

8. Положення про проведення практики

9. Положення про порядок оцінювання знань студентів

10. Положення про освітню програму

11. Положення про порядок формування та ведення індивідуального плану ЗВО

12. Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та організаційної роботи екзаменаційної комісії

13. Положення про дуальну освіту

14. Положення про навчально-методичний комплекс дисципліни

15. Положення про куратора академічної групи

16. Положення про порядок визнання та зарахування результатів навчання


Regulations on the Organisation of the ETI Educational Process

Regulations on the Procedure for Assessing the Knowledge of Higher Education Students at ETI

REGULATIONS on the Academic Group Curator