Історія інституту

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті – перший приватний вищий навчальний заклад в м. Кропивницький. 

Історія інституту веде початок з 1993 року, коли було створено Кіровоградський інститут комерції (Свідоцтво про державну реєстрацію №02512-ГО від 16 липня 1993 р.) У 1999 році Міністерство освіти України затвердило Статут Кіровоградського інституту комерції (довідка №5022 від 23.09.99 «Про включення до Єдиного державного реєстру підприємців та організацій України»). У 2009 році була отримана ліцензія на право здійснення освітньої діяльності на рівень молодший спеціаліст спеціальності «Фінанси і кредит» (ліцензія: серія АВ №443636 від 08.05.09 р.) та відкрито Економіко-правовий коледж.

 У серпні 2017 року відбулася зміна власників інституту. Новим власником став Благодійний фонд «Ельворті». У грудні 2017 було змінено назву інституту на Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті (Витяг з ЄДРПОУ № 1003456973 від 10.01.2018).

Кадрова політика в інституті ведеться на основі ретельного підбору висококваліфікованих досвідчених фахівців і здібної молоді. Програми міжнародних зв’язків інституту забезпечують зростання професійного рівня викладачів. Викладачі інституту також беруть участь у міжнародних програмах з розвитку бізнесу, фінансованих європейськими союзом (Productivity Initiative Programme, TACIS; JICAP, UK). Для студентів та викладачів інституту організовано безплатні курси підготовки до складання екзамену TOEFL.

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті

 З 1996 року Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті плідно співпрацює з Корпусом Миру (США) і запрошує висококваліфікованих спеціалістів для довгострокового перебування і викладання на факультетах. За цей час працювали викладачі Корпусу Миру Юджинія Леслі (Університет штату Північна Кароліна), Ендрю Біл (Університет Джорджтауна, Вашингтон), Джастін Коу (Університет штату Каліфорнія), Пол Грау, Кейт Робінсон, Дуейн та Моллі Норріс, Барбара Шліпер, Колін Вілер та інші.

Інститут протягом багатьох років підтримує наукові зв'язки з ученими та студентами Польщі, Великої Британії, США, Угорщини. Ці зв'язки здійснюються шляхом обміну викладачами, стажувань, публікацій наукових праць, обміну досвідом роботи, участі в дискусіях з питань економічного розвитку, «круглих столів» за участю керівників-практиків та публічних лекцій, що проводяться відомими вченими, відвідування наукових установ та навчальних закладів різних країн тощо.

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті

Науково-просвітницька роль інституту в житті міста підтримується започаткованою 1997 року традицією проведення регулярних публічних лекцій гуманітарного спрямування, які читають українські та зарубіжні вчені, Почесні доктори Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті: М.Кларксон Вебб, Д. К.Спунлі, П.Майлз та інші.

Для забезпечення єдиного загальноєвропейського підходу до оцінювання та порівняння навчальних досягнень студентів, що навчаються в різних вищих навчальних закладах, та їхнього академічного визнання Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті застосовує Європейську кредитно-трансферну систему, яка розроблена в інтересах студентів і базується на визначенні навантаження студентів, необхідного для досягнення цілей програми. Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті спрямований на постійне вдосконалення підходів до навчання своїх студентів. Розуміючи той факт, що теоретична освіта дещо не встигає за шаленим поступом технічного прогресу та зростанням вимог ринку праці до молодих спеціалістів, наш інститут постійно працює над тим, щоб випускник мав не лише ґрунтовну теоретичну підготовку, а сучасні практичні вміння та навички. Із цією метою налагоджено співробітництво з провідними підприємствами ПАТ «Ельворті», ПАТ «Гідросила», ПрАТ «Гідросила АПМ», ПрАТ «Гідросила ЛЄДА» та запроваджується дуальна форма навчання. Дуальна освіта – це ще один значний крок до реалізації поставленої мети. Досягнуті успіхи стали можливими передусім завдяки високому рівню викладання у ВНЗ.

Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті

Освітня діяльність у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті сьогодні здійснюється за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за такими напрямками підготовки: 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 075 «Маркетинг» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування»), 051 «Економіка» (галузь знань 05 «Соціальні та поведінкові науки»), 131 «Прикладна механіка» (галузь знань 13 «Механічна інженерія»), 122 «Комп’ютерні науки» (галузь знань 12 «Інформаційні технології»). В Економіко-правовому коледжі Економіко-технологічного інституту ім. Р. Ельворті здійснюється підготовка за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший бакалавр» за напрямком підготовки 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Також студенти мають можливість подовжити навчання в магістратурі за напрямком підготовки 073 «Менеджмент».

Згідно Закону України «Про вищу освіту» навчальний процес у Економіко-технологічному інституті ім. Роберта Ельворті здійснюється у формі навчальних занять, самостійної роботи, практичної підготовки та контрольних заходів. Основними видами навчальних занять є лекції, лабораторні, практичні, семінарські, самостійна робота та індивідуальні заняття та консультації. Рішенням Вченої ради Економіко-технологічного інституті ім. Роберта Ельворті створені 5 кафедр: «Фінансів та економіки», «Бухгалтерського обліку», «Маркетингу та менеджменту», «Соціально-гуманітарних дисциплін» та «Прикладної механіки».

Фінансово-економічна, комерційна та господарська діяльність ґрунтується, в основному на коштах, отриманих від фізичних та юридичних осіб за підготовку фахівців. Про ефективність фінансово-економічної, комерційної та господарської діяльності свідчить постійно зростаюча матеріально-технічна база інституту. Головним принципом є забезпечення відповідних умов і засобів для нормального повноцінного навчального процесу.

За роки діяльності інституту показники, що характеризують розвиток інституту, з року в рік змінювались в напрямку її нарощування та вдосконалення. На теперішній час Економіко-технологічний інститут ім. Роберта Ельворті має розвинену матеріально-технічну базу, яка дозволяє здійснювати навчально-виховний процес на сучасному рівні, готувати фахівців у відповідності з вимогами часу та потребами регіону та України. У 2018 році було завершено будівництва нового сучасного корпусу Економіко-технологічного інституту ім. Роберта Ельворті. Інститут має комп’ютерні класи, бібліотеку з читальним залом, їдальню, лабораторії тощо. Кожну лекційну аудиторію обладнано ноутбуками та відеопроекторами з екранами для забезпечення сучасного якісного рівня навчання.

Стратегія подальшого розвитку інституту, як системи діяльності всіх членів колективу, визначається злагодженим функціонуванням існуючих окремих підсистем довузівської, вузівської та післявузівської підготовки разом із новими функціями співпраці із викладачами середніх шкіл, коледжів та провідними фахівцями існуючих науково-дослідних установ та провідних роботодавців і створення на цьому ґрунті творчих колективів безперервної підготовки.

Регіональна місія інституту полягає в спадкоємності культурно-освітніх традицій регіональної освіти, а також науки і освіти Центрального регіону.