Система забезпечення якості вищої освіти

Система забезпечення якості вищої освіти в Економіко-технологічному інституті імені Роберта Ельворті

Відповідно до частини 2 статті 41 Закону України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII складовими системи забезпечення якості освіти є:

 • система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти);
 • система зовнішнього забезпечення якості освіти;
 • система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти.

Згідно з частиною 3 цієї статті система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) може включати:

 • стратегію (політику) та процедури забезпечення якості освіти;
 • систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;
 • оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної (науково-педагогічної) діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників;
 • забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому числі для самостійної роботи здобувачів освіти;
 • забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;
 • створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

Інші процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або документами закладу освіти.

 • Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG);
 • ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT). Системи управління якістю. Вимоги. Видання офіційне;
 • Положення про організацію освітнього процесу;
 • Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;
 • Положення про проведення ректорського, директорського та деканського контролю якості знань студентів;
 • Положення грантові програми;
 • Положення про формування індивідуальної траєкторії навчання;
 • Положення про порядок переведення, відрахування, переривання навчання та поновлення здобувачів вищої освіти;
 • Положення про організацію та проведення опитування здобувачів вищої освіти;
 • Положення про академічну доброчесність;
 • Положення про моніторинг якості освіти;
 • Положення про систему рейтингового оцінювання професійної діяльності науково-педагогічних працівників;
 • Положення про порядок оцінювання знань студентів.

Цілі та завдання системи внутрішнього забезпечення якості освіти

 Основними цілями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Інституту є:

 • Формування стійкої довіри до присвоєних Інститутом ступенів вищої освіти за всіма освітніми програмами в Україні та поза її межами;
 • Забезпечення і підвищення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти, їх відповідності національним ліцензійним умовам надання освітніх послуг, державним, європейським і міжнародним освітнім стандартам;
 • Забезпечення розуміння, врахування та узгодження потреб щодо надання освітніх послуг усіх стейкхолдерів;
 • Впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту безперервного розвитку Інституту.

Завданнями системи внутрішнього забезпечення якості освіти Інституту є:

 1. Реалізація політики Інституту щодо забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти, що передбачає:
 • планування якості освіти (визначення стратегії, політики, цілей та вимог до якості вищої освіти);
 • розроблення й оновлення нормативно-методичної бази  забезпечення якості освітньої діяльності і вищої освіти в Інституті;
 • підготовку пропозицій, рекомендацій щодо удосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Інституті;
 • координація роботи структурних підрозділів Інституту з питань якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.
 1. Організація і здійснення моніторингу якості освітньої діяльності  і вищої освіти за такими напрямами:
 • якість організації освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність студентів викладацькою діяльністю науково-педагогічних працівників);
 • якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів; кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників);
 • якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників).
 1. Організація та проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень стейкхолдерів, а саме: цільових груп абітурієнтів, батьків, студентів, викладачів, випускників, роботодавців для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітньої діяльності.
 2. Забезпечення функціонування та постійного удосконалення інформаційної системи Інституту для ефективного управління якістю вищої освіти:
 • створення інформаційного банку даних моніторингу якості освіти та освітньої діяльності в Інституті;
 • забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату в  наукових працях працівників Інституту і здобувачів вищої освіти;
 • інформування усіх зацікавлених сторін про стан якості освіти й освітньої діяльності Інституту через інформаційні ресурси.
 1. Аналіз та узагальнення стану якості вищої освіти та освітньої діяльності Інституту, що передбачає:
 • аналіз та узагальнення результатів моніторингу якості освітнього процесу;
 • аналіз результатів і підсумків навчання студентів та роботи атестаційних (екзаменаційних) комісій;
 • аналіз результатів рейтингового оцінювання професійної активності науково-педагогічних працівників, кафедр Інституту;
 • аналіз кадрового забезпечення та підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників, впровадження у діяльність Інституту досягнень науки світового рівня та інноваційних технологій навчання;
 • аналіз забезпечення освітнього процесу необхідними матеріально-технічними, інформаційними ресурсами;
 • внесення пропозицій та обґрунтування рекомендацій щодо поширення позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів з питань підвищення якості вищої освіти та усунення виявлених порушень і недоліків.

Вимоги до організації, функціонування та постійного вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти Економіко-техінологічного інституту імені Р. Ельворті встановлені «Положенням про внутрішнє забезпечення якості освіти», затвердженим рішенням Вченої ради від 08.05.2020 р., протокол № 10

Моніторинг якості

Моніторинг якості освітньої діяльності і вищої освіти в ЕТІ ім. Р. Ельворті здійснюється за такими напрямами:

 • якість організації освітнього процесу (якість проведення навчальних занять, якість функціонування освітнього середовища, задоволеність студентів викладацькою діяльністю науково-педагогічних працівників);
 • якість умов освітнього процесу (рівень підготовки абітурієнтів; кадрове, матеріально-технічне, інформаційне забезпечення, підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників);
 • якість результатів освітнього процесу (успішність здобувачів вищої освіти, рівень сформованості загальних і професійних компетентностей, працевлаштування випускників).

Для визначення зовнішніх і внутрішніх вимог до якості освіти, напрямів удосконалення освітньої діяльності, передбачене проведення маркетингово-моніторингових та соціально-психологічних досліджень стейкхолдерів, а саме:

 • студентів
 • викладачів
 • випускників
 • роботодавців
 • абітурієнтів
 • батьків абітурієнтів та студентів.

Академічна доброчесність

Загальні етичні принципи та правила поведінки учасників освітнього процесу ЕТІ ім. Р. Ельворті, політику і процедури забезпечення дотримання академічної доброчесності в Інституті встановлює Кодекс академічної доброчесності ЕТІ ім. Р. Ельворті, ухвалений рішенням Вченої ради від 17.03.2020 р., протокол № 8.

Перевірка на плагіат

В ЕТІ ім. Р. Ельворті  для перевірки академічних текстів на наявність некоректних запозичень використовуються сервіси StrikePlagiarism.

Обов'язковій перевірці на плагіат підлягають магістерські роботи студентів та наукові праці здобувачів вищої освіти і працівників Інституту (від статей до дисертацій та монографій).

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

В Інституті створено всі необхідні умови для комфортного доступу осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення. Порядок супроводу (надання допомоги) осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення у ЕТІ ім. Р. Ельворті регулюється відповідним документом.